2014. november 29., szombat

A Keresztyén Egyenlőségről   2. rész – Margaret Mowczko


~ Hisszük, hogy a férfiak és a nők nem azonosak egymással, mint ahogy egyik férfi vagy nő sem azonos egy másik férfival vagy nővel. Mi mindannyian KÜLÖNBÖZŐEK vagyunk és mindannyian EGYENLŐK Krisztus testében.

A testben való egyenlőség azt jelenti, hogy nincs helye elitizmusnak, osztályozásnak, patriarchális rendszernek vagy bármilyen fajta  r a n g s o r n a k. Ezek helyett inkább mindannyian azért vagyunk, hogy szeressük egymást, KÖLCSÖNÖSEN ALÁRENDELJÜK magunkat egymásnak és szolgáljunk egymás felé. Ezek a kapcsolati dinamikák a Krisztusban való új élet, Új Teremtés mintái.
Ezek kapcsolnak össze minket Jézusban, aki figyelmeztet minket az erő, a presztízs és felsőbbség veszélyeire. Ő azt tanítja, hogy aki alázatos felmagasztaltatik és az lesz a legnagyobb az Ő országában, az utolsókból pedig elsők lesznek. [Máté 18, 4; 23,12; 20, 16 - a ford.]

~  Látjuk az Szentírásban, hogy amíg az Ószövetségben a lévitai papsághoz szükséges tulajdonságok mind fizikaiak voltak, addig az új szövetség szolgálati területeinek betöltéséhez erkölcsiek és lelkiek szükségesek. Így mi nem akadályozhatjuk meg a hívő NŐKET, akik a Szentlélek által megajándékozottak, hogy BÁRMILYEN szolgálatot végezzenek. Ebbe beleértjük a vezetői szerepeket is.

~ A Keresztyén Egyenlőség Irányzat képviselői nagyra becsülik az Szentírást. Értékelik a Bibliát, ezen belül annak egyedüli ihletettségét [Szentlélektől – a ford.] és jogosultságát.

~ Hisszük, hogy számos bibliai vers, leginkább az Újszövetség versei a férfiak és a nők közötti egyenlőséget Isten szerintiként mutatja be az Ő emberei számára. Például: 1Mózes 1, 26-28; 2, 20-23; 3, 6; 5, 1-2; 21, 12; Máté 20, 25-28; 23,8-9; 28, 10; Márk 10, 42-45; Lukács az evangéliumában több helyen is nő-férfi párhuzamokról ír (itt olvasható: http://newlife.id.au/christian-living/gendered-pairs-and-parallelism-in-lukes-gospel/); János 1, 12-13; 13, 13-17; ApCsel 1, 14; 2, 17-18; 18, 26; 21, 9; Róma 8, 14-17; 16, 1-7, 12-13, 15; Filippi 4, 2-3; Kolossé 4, 15; 1 Korinthus 4, 3-5; 11, 11-12; 12, 4a; 2 Korinthus 3, 18; 5, 16-17; Galata 3, 26-28; Efézus 5, 21; 1 Péter 2, 9-10; 4, 10-11; 2 János 1, 1a; Jelenések 1, 6; 5, 9-10 stb.

~ Mi azt valljuk, hogy az a néhány Újszövetségi igevers, ami csökkenti a nők szerepét, sajátos okok miatt íródott , bizonyos nőknek (például fiatal özvegyeknek) és egyes gyülekezeteknek, amelyeknek speciális problémáik voltak (mint a proto gnoszticizmus eretneksége Efézusban és a korinthusi rendezetlen gyülekezeti alkalmak). Ezen kívül pedig nem tekintjük a férjnek való engedelmességet a feleség „szerepének”, mint ami az ő elsődleges szerepe volna vagy ami egy rangsort jelentene a házasságban. Inkább azt mondjuk, hogy alárendelni magunkat valakinek az a kapcsolódás egyik módja, a kölcsönös alárendelésben hiszünk (Efézus 5, 21).


~ Végül pedig hisszük, hogy a családok jobban működnek, amikor MINDKÉT SZÜLŐ VEZETI ŐKET és a gyülekezeti közösségek is jobban funkcionálnak, illetve hatékonyabbak az evangélium hirdetésében, amikor nők és férfiak is vezetik őket, ahol a nők szabadon vállalhatnak BÁRMILYEN feladatot az erejük és képességeik szerint. Ez a rövid áttekintése a meggyőződésemnek és tapasztalataimnak más Keresztyén Egyenlőséget vallók hitéről. 
Több cikk is található ezen a honlapon, amikben sokkal mélyebben és részletesebben írok arról, hogy mit tanít a Biblia a férfiak és a nők egyenlőségéről a házasságban és a szolgálatban. Lent találhatók linkek ezeknek a cikkeknek egy kis részéhez vagy rákattinthatunk a megfelelő kategóriára a honlap jobb oldalán.

Itt olvasható el a Keresztyének a Bibliai Egyenlőségért Szervezet hitvallása: http://www.cbeinternational.org/content/statement-faithA fordított cikk: 
Margaret Mowczko: My perspective of Christian Egalitarianism
itt olvasható: http://newlife.id.au/equality-and-gender-issues/christian-egalitarianism-in-a-nutshell/
Megjelent: 2014. 10. 20.
A fordítást javaslataival segítette: Kovách Péter

Képek (sorrendben): 

https://hu.pinterest.com/pin/361202832604622417/
http://latimesblogs.latimes.com/.a/6a00d8341c630a53ef0168e99dc065970c-600wi
https://www.etsy.com/listing/93344650/birds-in-tree-branch20-x-20welcome-new?ref=v1_other_1


2014. november 21., péntek

A Keresztyén Egyenlőségről  1. rész         Margaret Mowczko
Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.”  (2 Korinthus 3, 18)
Én a Keresztyén Egyenlőséget képviselem.  Vannak, akik „Bibliai Egyenlőség”- ként vagy „Kölcsönösség”- ként ismerik ezt az irányzatot. Miközben a cikkeim kommentjeit olvastam, rájöttem, hogy a keresztyének közül néhánynak téves elképzelései vannak erről az egyenlőségi irányzatról, ezért írom most ezt a RÖVID MAGYARÁZAT arról, hogy mit is hisznek a Keresztyén Egyenlőséget vallók. *

A Keresztyén Egyenlőség bibliai alapjai    

Az Egyenlőséget valló emberek hiszik, hogy minden keresztyén: férfi és nő egyaránt teljesen EGYENLŐ (vagy annak kellene lennie) otthon, a gyülekezetben és a társadalomban. Ennek az az alapja, hogy mindannyian Isten képmására lettünk teremtve (1Mózes 1, 26-28) és mint az Ő megváltottjai, fiainak fogadott minket az összes joggal, szabadsággal és kiváltsággal, ami a fiúsággal együttjár. 

Hisszük, hogy Jézus ugyanannyira Megváltója a nőknek és férfiaknak, mint ahogy minden keresztyén végső célja is független attól, hogy ki milyen nemű. Ez a cél, a Krisztus képére való formálódás (Róma 8,29). 
Ezen kívül valljuk, hogy mindannyian részesülünk 
a Szentlélek   ajándékaiban, aki ezeket nemekre való tekintet nélkül adja (ApCsel 2, 17-18; Róma 12, 6-8; 1 Korinthus 12, 7-11, 27-28; Efézus 4, 11-12, Zsidók 2, 4; 1 Péter 4, 9-11).


Hisszük, hogy Jézus kapcsolatokról szóló tanításait sokkal komolyabban kellene vennie a hívőknek, mint ahogy manapság látható a gyülekezetben. Pál Galatákhoz írt levelének 3, 26-28 versekben írt szavait pedig teológiai és szociológiai állásfoglalásnak tekintjük.

"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra." (a ford.)

Mit hisz és milyen kifejezéseket használ a Keresztyén Egyenlőség Irányzata?

~ Nem hisszük, hogy lennének olyan keresztyének, akiknek MAGASABB rangja lenne vagy több joga, szabadsága, kiváltsága a neme (vagy bőrszíne) miatt, de azt sem mondjuk, hogy a férfiak és a nők azonosak lennének. Ezt sem állítjuk.

~ A Keresztyén Egyenlőséget vallók szerint az otthoni, a gyülekezeti és a társadalmi szerepeket és szolgálatokat sokkal inkább az határozza meg, hogy kik vagyunk: a személyes tulajdonságaink és képességeink (talentumok, lelki ajándékok és más adottságok), nem pedig csak az, hogy milyen a nemünk.

~ Mint, ahogy elismerjük, hogy a férfiak és a nők különbözőek, mi, az Egyenlőséget vallók azt is elismerjük, hogy nem mindegyik férfi vezető (amit több keresztyén hisz és tanít). Ezen felül azt valljuk, hogy az Újszövetség nem tanítja azt, hogy csak a férfiak lehetnek lelkészek vagy lelki elöljárók, illetve vezetők, miközben a nők egyik pozíciót sem tölthetik be.

Folytatás hamarosan a második részben...
                                                                             
                                                                                       (Fordította: Kovách Debóra)
*Kiegészítés: Miközben a legjobbra törekedtem ebben a cikkben, nem beszéltem senkinek, aki Keresztyén Egyenlőségpártinak vallja magát vagy bármilyen szervezetnek a nevében.

A fordított cikk: Margaret Mowczko: My perspective of Christian Egalitarianism
itt olvasható: http://newlife.id.au/equality-and-gender-issues/christian-egalitarianism-in-a-nutshell/
Megjelent: 2014. 10. 20.

Képek (sorrendben):

http://www.thisiscolossal.com/2012/06/remarkable-portraits-made-with-a-single-sewing-thread-wrapped-through-nails-by-kumi-yamashita/

http://www.bloodyloud.com/masks-heads-dale-dunning/

A fordítást javaslataival segítette: Kovách Péter


2014. augusztus 16., szombatJúnia, a női apostol? (fordítás)  2. rész 
                                                                     
                                                                             Margaret MowczkoJúnia kiemelkedő volt?

A legtöbb angol bibliafordításban azt olvashatjuk, hogy Andronikosz és Júnia kiemelkedők voltak az apostolok között (görög: episēmos en tois apostolois)[8] A ESV fordítás közismertre cserélte fel a kiemelkedő szót.
A BDAG (Greek-English Lexicon of the New Testament, p 378) az episēmos szót (a) rendkívüli tulajdonságnak, nagyszerűnek, kiválónak, kiemelkedőnek fordítja és a Róma 16, 7-ből idéz: „kiemelkedő az apostolok között”. [9] 
Egy második meghatározásban pedig a lexikon azt írja, hogy (b) „Rossz értelemben közismert (hírhedt)”. [10] Egyértelmű, hogy Pál nem mondhatta Andronikoszt és Júniát notóriusnak vagy rosszhírűnek.

Micheal Bruer és Daniel Wallace szerint az episēmos en tois apostolois részt kétféleképpen lehet értelmezni és fordítani: „(a) Andronikosz és Júnia nevezetes tagjai voltak az apostolok csoportjának vagy (b) nem voltak apostolok, hanem az apostolok jól ismerték őket.” [11]

Az Újszövetség fordítói és magyarázói a következő három lehetőség közül választanak, amikor a tárgyalt részt angolra fordítják:

(1) Azok, akik azt gondolják, hogy Júnia férfi volt, mint például a NASB (New American Standard Bible) fordítói, kiemelkedőnek írják őket az apostolok között.

(2) Néhányan, akik Júniát nőként tartják számon, mint az ESV fordítói, a NET Biblia (New English Translation) és még néhányan, az „enyhébb” jelzőt választják és közismertnek írják őket az apostolok által.

(3) Mások, akik szintén nőnek ismerik el Júniát, a leginkább szó szerinti fordítást tartják helyesnek: kiemelkedő az apostolok között. Ezek közé sorolható az NRSV (New Revised Standard Version) és az NIV (New International Version) fordítások. (A cikk írójának megjegyzései.)


Jól ismerték Júniát az apostolok?

A Róma 16, 7 vers ESV fordításának legzavaróbb jellemzője, hogy nem fordítja le a görög ν (en) prepozíciót, amit általában „-ba”, „-be”, „-ban”, „-ben” toldalékokkal vagy a „között”, „közé”, „közt” határozószókkal fordítanak. [12] Az en az egy nagyon általános szó és körülbelül 2830-szor fordul elő az Újszövetségben. Néhány példa a megjelenésére:

„Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy…” Máté 6,9
„… a szórványban élő” Jakab 1,1

Érdekes módon az American Standard Bible – ami kétségkívül az egyik legszöveghűbb fordítás – soha nem fordítja az en szót „–nak, -nek” toldaléknak vagy „számára” szónak. Ez egyszer sem történt meg a 2830 eset közül!
Én csak egy okot tudok arra, hogy ezt a részt „jól ismert volt az apostolok számára” szavakkal fordítsuk. Ez pedig az, hogyha el akarjuk homályosítani azt a tényt, hogy Júnia, Andronikosszal együtt az apostolok között kiemelkedő volt.
Fontos leszögeznünk, hogy az Újszövetség sehol sem mondja azt, hogy egy nő nem lehet apostol vagy egy gyülekezet vezetője. Ráadásul több nőt is említ, akik nyilvánvalóan gyülekezet vezetők voltak. Sajnos néhány bibliamagyarázó folyamatosan csökkenteni próbálja a szerepüket.


Következtetés

Annak az erőfeszítésnek az érdekében, hogy a nőket távol tartsák a vezetői szolgálattól néhány bibliafordító csökkenteni akarja Júnia szerepét, aki példa volt arra, hogy nők is lehettek vezető szerepben. 
A múltban megpróbálták őt férfinak beállítani. [13] Ez az állítás már nem állja meg a helyét. Most néhány fordító azzal próbálja csökkenteni Júnia szerepét, hogy a „közismert volt az apostolok között” részt fordítja másként.
Júnia egy kiemelkedő apostol volt vagy csak jól ismerték az apostolok? A Róma 16, 7 Andronikoszról és Júniáról is szó szerint azt állítja, hogy kiemelkedő vagy jelentős volt az apostolok között. De, ha csak közismertek voltak és a hírnevük kiemelkedő volt az apostolok között, akkor is ez egy csodálatos elismerése volt a szolgálatuknak.
Itt olvashatjuk, hogy az NRSV bibliafordítás hogyan fordította le a Róma 16, 7 –et:

„Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, rokonaimat, akikkel együtt voltam börtönben; akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban!”

És végül nézzük meg a legújabb, magyar 2014-es Protestáns Új Fordítás szerint a tárgyalt igeszakaszt:

„Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban!” (Róma 16, 7) (a fordító)

                                                              Fordította: Kovách Debóra  
Eredeti cikk: Margaret Mowczko: Junia and the EVS, 2010. 04. 01.
Itt olvasható: http://newlife.id.au/equality-and-gender-issues/junia-and-the-esv/

A fordítás elkészülését javaslataikkal segítették: Margaret Mowczko, Cseke Dóra és Kovách Péter
People who helped me in the translation with some advice were Margaret Mowczko, Cseke Dóra és Kovách Péter


Lábjegyzetek:

[8] A következő bibliafordítások használják a „kiemelkedő az apostolok között” frázist vagy a „az apostolok közé tartozott” szerkezetet a Róma 16, 7-ben: New International Version (1984); New American Standard Bible (1995); American Standard Bible; International Standard Version (2008); Douay Rheims Bible; Bible in Basic English; Darby Bible Translation; English Revised Version; Webster’s Bible Translation; Weymouth New Testament; Word English Bible; etc.


[9] BDAG: Walter Bauer: A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature 3. kiadása, átdolgozta és szerkesztette: F. W. Danker, University of Chicago Press, 2000.

[10] Az episēmos szót csak egyszer találjuk meg az Újszövetségben, a Máté 27, 16-ban, ami Barabbásra utal, akit bizonyára negatív értelemben mondtak közismertnek (rosszhírűnek)!

[11] M. H. Brurer és D. B. Wallace”Was Junia Really an Apostle? A Re-examination of Romans 16:7 
New Testament Studies, Cambridge University Press, Vol 47, Number 1, January, 2001,  pp 76-91. Ennek itt olvasható el az egyik kiadása: http://www.michaelsheiser.com/TheNakedBible/Was%20Junia%20Really%20an%20Apostle%20A%20Re%20examination%20of%20Rom%2016%207.pdf

[12] Az en prepozíciót részes esetben mindig követi egy szó vagy mondatrész. Ezt a prepozíciót általában „-ba, -be, -ban, -ben” toldalékokkal vagy „között”, „közé”, közt” határozószókkal fordítják. Ezen kívül fordítható még „-án”, „-en”, „-én”,”-on”, „-ön”, „-hoz”, „-hez”, „-höz”, „-kor”, „-ra”, „-re”, „-nál”, „-nél”, „által” vagy „-val”, „-vel” toldalékokkal, de általában nem „-nak”, „-nek” toldalékokkal vagy a „számára” szóval.

[13] Júnia nevét a 13. században egy névtelen kéziratmásoló férfiasította. A női nevet a Tyndale és a King James Bibliában használták. Később, egészen mostanáig az angol fordítók a férfinevet, Júniászt használták.


A Róma 16, 7 vers korai magyarázói például Origenész (i.u. 185-255) a női Júnia nevet használta, ugyanúgy, mint Szent Jeromos (i.u. 340-420), Ohridi Theophylactus (i.u. 1050-1108), Vercelli-i Atto (i.u. 924-961), Abélard (i.u. 1079-1142). A Római Aegidiusig (i.u. 1245-1316) egyetlenegy bibliamagyarázó sem használta a férfinevet. (Bernadette Brooten: “Junia . . . Outstanding among the Apostles” (Romans 16:7) Women Priests: A Catholic Commentary on the Vatican Declaration,  Arlene and Leonard Swidler (eds.) (Paulist Press, 1979) p141. A cikk itt olvasható: http://www.womenpriests.org/classic/brooten.asp)

Eredeti cikk: Margaret Mowczko: Junia and the EVS, 2010. 04. 01.

Képek forrása: http://www.stjuniashouse.com/html/about.html

2014. augusztus 9., szombat

Júnia, a női apostol? (fordítás) - 1. rész                      
                                                                      
                                                                         Margaret MowczkoMostanában, amikor az egyik ismerősömmel Júniáról beszélgettünk, ő teljesen biztos volt abban, hogy Júnia NEM LEHETETT APOSTOL. Ez a vélemény nem jelentett újdonságot számomra, mert már több olyan vitáról is hallottam, amelyben megkérdőjelezték, hogy Júnia női apostol volt.
Ez az ismerősöm azt is elmondta, hogy ő a Biblia ESV (English Standard Version) fordítását választotta és az alapján mondja ezeket. Később megnéztem ennek a fordításnak az online változatát, hogy rájöjjek van-e bármi köze ahhoz, amit az ismerősöm állított. Így, akkor tüzetesebben néztem meg azt a részt.

„Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, férfirokonaimat [1] és fogolytársaimat. Jól ismerik őket az apostolok között és ők nálam előbb voltak a Krisztusban.” (Róma 16, 7) (ESV)

Ki volt Júnia?

Andronikoszról és Júniáról az Újszövetségben csak Pálnak a Rómaiakhoz írt levelében olvashatunk. [2] PÁL nagyon KEDVESEN beszél róluk, akik egy házaspár vagy testvérek lehettek. Ebből az egyetlen Bibliai versből, a Róma 16, 7-ből tudhatjuk meg, hogy mindketten nagyon KÖZISMERTNEK számítottak az egyházban (ezt az igazolja, hogy Pál megemlítette őket a levelében) és rokonai voltak Pálnak (vagy zsidó társai), ezen felül Pállal együtt voltak bebörtönözve. Azt is tudjuk róluk, hogy már régebben keresztyénné lettek, mint Pál (lehet, hogy a római gyülekezet alapításában is részt vettek). Nem utolsó sorban pedig KIEMELKEDŐEK voltak az apostolok között. Mostanában ezt az utóbbi pontot kérdőjelezik meg a legtöbben. 
Egy régebbi vita pedig arról szólt, hogy Júnia férfi volt-e vagy nő.

NŐ volt?

Megszámlálhatatlan mennyiségű cikket és könyvet olvastam, amelyek arról szóltak, hogy Júnia egy JÚNIÁSZ nevű férfi volt. [3] Ezzel az a probléma, hogy a férfinév: Júniász egyáltalán nem található meg a 13. századig az ókori görög kéziratokban vagy írásokban, miközben a női név: Júnia gyakran előfordul. [4] Ez a tény széles körűen elismert a mai bibliatudósok között. Még az ESV fordítást készítőknek is ez a véleménye. (Ennek ellenére sok bibliafordítás megőrizte a férfinevet: Júniászt a lábjegyzetében.)

Apostol volt?

Sokszor hallom, hogy lecsökkentik az „apostol” szó jelentését, amikor Júniáról van szó. Bizonyos, hogy az apostolok különböznek Jézus tizenkét apostolától, akik egy különleges kategóriába tartoztak. Az APOSTOL egy lelkész, aki gyülekezetépítőként, küldöttként vagy hittérítőként vezetői képességgel szolgál. [5] Az Újszövetségben többeket neveztek apostoloknak a tizenkettőn kívül. Ezek között volt Pál, Barnabás (ApCsel 14, 14), Szilász, Apollós (I. Kor 1, 12), Timóteus, Epafroditosz (Filippi 2, 25), Andronikosz és Júnia (Róma 16, 7), akik mindannyian fontos LELKÉSZI szolgálatot végeztek. [6]

Az „apostol” szó (görögül: apostolos) szó szerint egy olyan embert jelent, akit szolgálatba küldtek el: „KÜLDÖTT” (apostellō). Az egyház története telis tele van női és férfi küldöttek példáival. Mind a nőket és a férfiakat is a gyülekezet küldte el vagy az Úrtól kapott személyes hívás következtében mentek el egy-egy úttörő és jelentős szolgálatba. Ezek az utak az evangélium terjedését segítették elő és igazoltan apostoli szolgálatok voltak. [7]

Az ESV bibliafordítás egy másik jelentését is megadja az „apostol” szónak a Róma 16, 7 rész lábjegyzetében. Azt javasolja, hogy az „apostol” szó „HÍRNÖKKÉNT” is fordítható. Ez egy gyenge helyettese az „apostol” szónak. Elképzelhetetlen, hogy Pál azt írta volna, hogy Andronikosz és Júnia „közismertek voltak a hírnökök között”. Azokat, akiket az Újszövetségben apostoloknak neveztek, azok többek voltak hírnököknél. 
Ráadásul az Andronikoszról és Júniáról szóló rövid leírásban mindketten valamilyen fontos szolgálat tagjaiként jelennek meg.

Az EGYHÁZATYÁK közül többen női apostolként említik Júniát.[13] A negyedik században élt Aranyszájú Szent János a Rómaikhoz írt levélről írt beszédében Júniát női apostolnak nevezte és kedvezően beszélt róla. Ezt írta Andronikuszról és Júniáról:

„Apostolnak lenni bizonnyal nagy dolog. De még ezek között az írások között is nagy elismerés! A leírásról láthatjuk, hogy mindketten eredményesek voltak a munkájukban. Ó! Milyen nagyszerű volt ennek a nőnek a bölcsessége, hogy az apostolok közé sorolták.”
31. Szentbeszéd / Beszéd a Rómaiakhoz írt levélről


Folytatás hamarosan... :)                                                                                                                           
                             
                                                                                  Fordította: Kovách Debóra  Eredeti cikk: Margaret Mowczko: Junia and the ESV, 2010. 04. 01.

A fordítás elkészülését javaslataikkal segítették: Margaret Mowczko, Cseke Dóra és Kovách Péter
People who helped me in the translation with some advice were Margaret Mowczko, Cseke Dóra és Kovách Péter


Lábjegyzetek

Néhányan azt gondolják, hogy Júnia és Johanna ugyanaz a személy volt, akiről a Lukács 8, 1-3-ban és 24, 9-10-ben olvashatunk. Johanna a hagyományos elvárások alapján (pl. látta a feltámadt Krisztust) bizonyára lehetett apostol. De én cáfolom, hogy Júnia és Johanna ugyanazok a személyek lettek volna.

[1] A „kinsmen” (férfirokonok/rokonok) szó az ESV fordításban (a görög suggenēs szóból) a Róma 16, 7-ben férfi és női rokonokra is utalhat. Kíváncsi lennék arra, hogy miért választotta az EVS fordítás a „kinsmen” szót, ami különös módon is férfiakra utal a mai olvasónak, így fedi el a tényt, hogy Júnia nő volt. Egyértelmű, hogy a „relative” (rokon) szót sokkal könnyebben meg lehetne érteni. A BDGA (Újszövetség  Görög-Angol Lexikona, p 950) így határozza meg a suggenēs szó jelentését: (1) „Ugyanahhoz a családhoz vagy nemzetségez tartozó, rokon azzal, hozzátartozója… [vagy] (2) Ugyanahhoz az embercsoporthoz, néphez, rokonhoz tartozó…” [9]

[2] Pál minden bizonnyal nagyra becsülte és küldte szolgálatba Andronikoszt és Júniát, mint ahogy több másik szolgálattevőt, férfiakat és nőket egyaránt, ahogy a Róma 16-ban lévő köszöntésében láthatjuk. Tíz nőt említ összesen a Róma 16-ban. Ezek a nők többféle jelentős szolgálatban vettek részt az evangélium terjedése érdekében.

[3] Azok, akik Júniát férfinak hitték azt állítják, hogy a Róma 16, 7-ben Junianus-ként található meg ez a név. Albert Wolters egy érdekes tudományos cikke olvasható itt ennek a megcáfolásáról: http://www.michaelsheiser.com/TheNakedBible/Iounian%20as%20a%20mans%20name%20in%20Rom%20167.pdf

[4] A férfiasított Júniász név nem létezik az eredeti görög kéziratokban vagy írásokban, akár vallásosak, akár nem. (A helyes hímnemű alak a Júniusz.) A nőnemű Júnia név ezzel szemben megtalálható 250 különböző görög kéziratban.

James D. G. Dunn ezt írta:
Lampe 139-40, 147 (Patristic Greek Lexicon: Egyházatyákra vonatkozó görög lexikon) a Júnia név használatának 250 példáját említi és egyszer sem a Júniász nevet, amit az egyházatyák bibliamagyarázataiból és a középkori írásokból vett át. Az a feltételezés, hogy Júnia egy férfi volt, az a férfi elbizakodottság egyik szörnyű példája, mint ahogy ez a korai keresztyénségre jellemző volt… Mi egyértelműen arra következtethetünk, hogy mindennek ellenére a keresztyénség egyik alapító apostola egy nő, aki egyben feleség is volt. (James D.G. Dunn, Romans 9-16, Word Biblical Commentary, Vol 38B, Dallas, TX: Word, 1988, p. 894.)

John Thorley pedig ezt írja:
A korai egyházatyák általános véleménye az volt, hogy Júniának hívták a tárgyalt személyt és ő egy nő volt. A 1611-es Angol Engedélyezett Kiadású bibliafordítás a „Júnia” nevet használja, ami egyértelműen egy női név és a „Júniász” nevet csak 1881-től használják az angol fordításokban, a Revised Version megjelenése óta. Luther, a saját 1552-es német fordításában a hímnemű “den Juniam” nevet választotta és a legtöbb európai fordítás a hímnemű nevet használta. (John Thorley,”Junia, a Woman Apostle” in Novum Testamentum, Vol. 38, January, 1996, pp. 18-29.)

[5] Az apostoli feladat megegyezik az egyik gyülekezetvezetési ajándékkal, amiről az Efezusi levél 4, 11-12-ben olvashatunk:
„És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére,” (Ef 4, 11-12) (NASB95: New American Standard Biblie, 1995)

[6] Jézust a Zsidókhoz írt levél 3, 1-ben apostolnak is nevezik.

[7] Annak ellenére, hogy az egyház megakadályozta a nők lelkészi szolgálatát (ahelyett, hogy ösztönözte volna rá őket) volt néhány nő, akik magas társadalmi ranga (nemesség), gazdagsága, kivételes intelligenciája, kitartása vagy különleges képességei miatt vezető volt. Madame Guyon, Amy Carmichael, Gladys Aylward, Catherine of Sienna, Phoebe Palmer, Countess Huntingdon, Lottie Moon and Dorothy L. Sayers csak néhány nő, akik az eszembe jutottak. Ki tudja vajon mennyire volt kisebb mértékű az evangélium terjedése amiatt, hogy gátolták a női lelkészek működését?